جلسه بررسی وضعیت و مشکلات مجتمع گلخانه ای مه لاله سرو کانی