دیدار معاون سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانغربی با فرماندار پیرانشهر