نخستین جلسه بررسی و برنامه ریزی جهت شروع بکار نهضت ساخت و توسعه راه های روستایی شهرستان پیرانشهر