بازدید فرماندار از پروژه ای ورزشی در حال ساخت شهرستان پیرانشهر