بازدید فرماندار پیرانشهر از روند اجرای دیوار ساحلی پسوه