برگزاری جلسه کمیسیون امنیت کارگری به ریاست فرماندار پیرانشهر