برگزاری مراسم آسیب های اجتماعی با حضور فرماندار پیرانشهر