بازدید فرماندار از پروژه بیمارستان 64 تختخوابی پیرانشهر