به ریاست فرماندار جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در پیرانشهر برگزار شد