دیدار فرماندار به همراه جمعی از مسئولین با خانوادهای شهدای ترور