تفرجگاه های پیرانشهر در روز 13 بدر با همت مردم عزیز به خلوتگاه تبدیل شدند