حضور فرماندار پیرانشهر در محل وقوع آتش سوزی ترانزیت عامل روغن موتور در مرز تمرچین