نصب دستگاه شتابنگار نسل چهارم برخط در شهرستان پیرانشهر(محوطه فرمانداری)