استقبال فرماندار پیرانشهر از دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در مرز تمرچین