جلسه فوق العاده ستاد برف روبی با توجه به بارش شدید برف و انتخابات پیش رو