بازدید میدانی فرماندار پیرانشهر از محل یادمان شهدای تمرچین و رفع نواقص و مشکلات موجود