حضور فرماندار پیرانشهر در همایش آمایش سرزمینی جنوب استان