بهره برداری از طرح های عمرانی با حضور فرماندار و مسئولین