به آتش کشیدن پرچم آمریکا و انگلیس در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس