با حضور فرماندار مانور سراسری زلزله و ایمنی در پیرانشهر برگزار گردید